College Management

A lot of Education, Knowledge supporters are behind this institution.

H. Balakrishna Mallya

H. Gurudas Shenoy

Amaresh Hegde

M. Ravi Rao

H. Yogish Bhat

H. Sudhir Nayak

H. Bhaskar Jois

H. Laxminarayana Nayak

R. Ramakrishna Acharya

Dr. Bhargavi Aithal

H. Rajesh Nayak

H. Sathish Pai

R. Vishnumurthy Nayak

P.N Rama Bhat

B. Shailesh Kini

M. Dinesh Pai

B. Ganesh Kini

Back to top